Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Edisi Kemas Kini


Book

ISBN:

9789834710521

Author:

Haliza Hamzah
Joy Nesalamar Samuel

Available Resources:

Manual Pensyarah
Slaid PowerPoint untuk Pengajaran

 Buku Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Edisi Kemas Kini dihasilkan berdasarkan Sukatan Pelajaran (Proforma) Kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku yang ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPG). Buku ini meliputi semua tajuk pembelajaran dalam kursus Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku yang merupakan komponen teras Ilmu Pendidikan yang ditawarkan dalam Semester Tiga pengajian. Selain boleh dijadikan rujukan bagi pelajar-pelajar di IPG, buku ini juga sesuai untuk kegunaan dan rujukan para pensyarah, guru-guru, pelajar-pelajar perguruan di institusi-institusi pengajian tinggi yang lain serta individu-individu yang berminat tentang pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid. Dalam Edisi Kemas Kini ini disertakan dengan Model Kertas Peperiksaan yang baharu mengikut format terkini.

Feedback Icon Share your feedback

Most Popular Resources